Logistik 1. Semester

 • Strategische Unternehmensplanung MLC141

  09:00 - 10:30
  E1110 (Böhringer)

 • Organisational Consulting MLC143

  10:45 - 12:15
  E1110 (Böhringer)

 • Unternehmensplanspiel MLC112

  10:00 - 14:30
  E115 (Guschlbauer)

 • Logistik-Identifikationssysteme MLC122

  10:00 - 11:30
  E040 (Müller)

 • Enviromental Economics MLC132

  11:45 - 13:15
  A302 (Bongard)

 • Warehouse-Management MLC123

  14:15 - 15:45
  A304 (Härterich)

 • International Logistics & Transport MLC131

  08:15 - 11:30
  A103 (Schmidt)

 • Strategische Unternehmensplanung MLC141

  09:00 - 10:30
  E1110 (Böhringer)

 • Organisational Consulting MLC143

  10:45 - 12:15
  E1110 (Böhringer)

 • Unternehmensplanspiel MLC112

  15:00 - 18:15
  A103 (Guschlbauer)